Privacyverklaring VvE Serviceflat Cronestein

VvE Serviceflat Cronestein is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en dient zich hierbij te houden aan de Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toestemming van VvE-leden
Een VvE moet toestemming van haar leden hebben om persoonsgegevens te verwerken. Op welke manier een VvE dit regelt, schrijft de AVG niet voor.
De VvE Serviceflat Cronestein gaat uit van het principe dat toestemming van leden geïnformeerd is gegeven. Dit is om de dienstverlening aan leden te kunnen continueren en hen te informeren over vergaderingen, mededelingen, reparaties en onderhoud etc. De VvE moet haar leden informeren over:
  1. de identiteit van de VvE als organisatie.
  2. het doel van elke verwerking waarvoor de VvE toestemming vraagt.
  3. welke persoonsgegevens de VvE verzamelt en verwerkt.
  4. het recht dat leden van de VvE hebben om de toestemming weer in te trekken.

1. Identiteit
VvE Serviceflat Cronestein is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27379566. De VvE wordt bestuurd door een bestuur dat een aantal beheertaken aan Fintec VvE Beheer en een locatiemanager heeft uitbesteed.
   Adres beheerder: Fintec VvE Beheer
   Correspondentieadres: Postbus 133 | 2200 AC Noordwijk
    Privacyverklaring van Fintec

   Email bestuurs-secretaris: secretaris.cronestein@gmail.com
   Email locatiemanager: cronesteinserviceflat@planet.nl

2. Doel van verwerking
VvE Serviceflat Cronestein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Met de door het bestuur ingeschakelde derden wordt een bewerkersovereenkomst gesloten zoals de AVG dat voorschrijft.

3. Persoonsgegevens die VvE Serviceflat Cronestein verwerkt
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de VvE Serviceflat Cronestein verwerkt:
  * Naam, adres, woonplaats
  * E-mailadres
  * Telefoonnummer
  * Banknummer
  * Gegevens van uw appartement

4. Recht van leden: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VvE Serviceflat Cronestein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de VvE of Fintec VvE Beheer van u bewaren naar u te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan de secretaris van het bestuur.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
VvE Serviceflat Cronestein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Na beëindiging van het eigendom of gebruik worden de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
VvE Serviceflat Cronestein verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden, als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervoor vraagt de VvE altijd eerst uw toestemming.

Beveiliging
VvE Serviceflat Cronestein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van het bestuur.

Datalekprotocol
In geval er toch iets mis gaat, hanteert VvE Serviceflat Cronestein het volgende datalekprotocol:
  * bij een beveiligingsincident/datalek worden betrokkenen binnen 72 uur na ontdekking daarover geïnformeerd.
  * aan de hand van de volgende aspecten wordt bepaald of de impact van dien aard is dat de Autoriteit      Persoonsgegevens moet worden ingelicht:
     (i) de aard van de inbreuk;
     (ii) de persoonsgegevens die (mogelijk) getroffen zijn door de inbreuk;
     (iii) de gevolgen en te verwachten gevolgen van de inbreuk;
     (iv) de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen van de inbreuk (zo veel mogelijk) te beperken.
  * maatregelen worden onderzocht en zo mogelijk genomen, om herhaling van het incident te voorkomen.

Klachten
VvE Serviceflat Cronestein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door VvE Serviceflat Cronestein kunt u via de secretaris contact opnemen met het bestuur. Voor meer informatie over privacy kunt u de hiervoor genoemde website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

© Copyright Cronestein.nl